Hoge Studies van Defensie

Sedert januari 2005 organiseert het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie de Hoge Studies Veiligheid en Defensie in samenwerking met Egmont – Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.

De laatste jaren hebben allerhande crisissen op de meest uiteenlopende plaatsen ter wereld steeds meer de noodzaak aangetoond van een multidisciplinaire aanpak inzake veiligheid en defensie. Globalisering is immers niet enkel een economisch fenomeen. Het toenemende internationale terrorisme scherpt bovendien de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak verder aan.

Een verantwoordelijk en efficiënt veiligheids- en defensiebeleid veronderstelt een degelijke kennis van de fenomenen en vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken actoren. Een correcte analyse in een multidisciplinair kader kan tevens verhinderen dat subjectieve, corporatieve of individuele gevoelens de bovenhand krijgen op de rede. Hier is het de deelnemers van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie om te doen vanaf september.

Tijdens de vorige sessies nam niet alleen personeel van Defensie (militairen en burgers) deel aan de activiteiten, maar ook leden van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken, Justitie, de Federale Politie, de economische sector en de bedrijfswereld, de academische wereld en de onderzoekswereld, ngo’s, enz. Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie fungeert zo als een schakel tussen deze verschillende werelden en vervult hiermee één van zijn kerntaken.

De studies omvatten tien maandelijkse seminaries van twee dagen gewijd aan een welbepaald thema. Tijdens elk seminarie volgen de deelnemers eerst een aantal lezingen gegeven door bekende professoren of politieke, militaire of diplomatieke experts belast met dossiers die verband houden met het thema van het seminarie. Na elke lezing kunnen de deelnemers van gedachten wisselen met de spreker. De deelnemers worden vervolgens in discussiegroepen ingedeeld om persoonlijke ervaringen en beschouwingen uit te wisselen, waardoor zij de behandelde kwesties beter in hun globale context kunnen plaatsen.

Een tiental bezoeken aan belangrijke instellingen in de sector van veiligheid en defensie zijn eveneens gepland.

Bij analyse van de reacties van de deelnemers blijkt dat zij het unaniem eens zijn over het grote belang van deze formule. De Hoge Studies Veiligheid en Defensie hebben immers veeleer tot doel verantwoordelijken uit de verschillende sectoren op het gebied van veiligheid en defensie beter voor te bereiden, dan hen eenvoudigweg een academische vorming te verschaffen.

De directeur van het HSD is luitenant-kolonel stafbrevethouder Christophe de Hemptinne.