categorie1categorie2categorie3categorie4
categorie5categorie6categorie7categorie8section1section2section3section4section5section6


gif-terrorisme
De benadering van het SCVD heeft vooral aandacht voor terrorisme en oproer, en meer bepaald voor de rol en de plaats van Defensie in de bestrijding van terrorisme en guerrilla (counterinsurgency – COIN).
 
Door de communicatiemiddelen en het gemak waarmee men over de hele wereld kan reizen heeft terrorisme een internationale dimensie.
 
In de jaren volgend op de aanslagen op 9/11 rezen verschillende projecten uit de grond voor het ontwikkelen van terrorismebestrijding strategieën. De bewuste aanslagen hebben destijds geleid tot morele paniek en het politiseren, zelfs securitiseren, van de terrorismebestrijding. Dezelfde ontwikkeling was waarneembaar in Europa na de aanslagen in Madrid en Londen.
 
De militaire bijdrage aan en de aanpak van het terrorisme en insurrecties maken deel uit van een ruimere totaalaanpak (comprehensive approach) van deze fenomenen. In dit opzicht is het noodzakelijk om de plaats en bijdrages van Defensie binnen deze ruimere benadering in kaart te brengen en te duiden. Deze totaalaanpak dient in het kader van de huidige veiligheidsomgeving niet enkel een nationale interdepartementale coördinatie te ondergaan maar moet bovendien passen binnen een nog ruime internationale bijdrage.
 
Hoewel de nadruk binnen de totaalaanpak, tussen verschillende staten en regionale organisaties, sterk kan verschillen blijven de ingrediënten van de aanpak grosso modo hetzelfde. Op het vlak van het buitenlands- en veiligheidsbeleid inzake terrorismebestrijding stelt men vast dat deze aanpak zich voornamelijk richt op het stabiliseren en heropbouwen van zwakke en gefaalde staten die actueel dienst doen als toevluchtsoord voor transnationale terroristische groeperingen. Afghanistan was een duidelijk voorbeeld binnen de bestrijding van Al Qaida vlak na 9/11, recenter doet Mali en met uitbreiding de Maghreb, dienst als voorbeeld. De verwevenheid tussen terrorisme en insurrectie is in deze voorbeelden overduidelijk.
 
Andere benaderingen binnen deze niche richten zich op het gebruik van wapens en tactieken door terroristische groeperingen of de hieraan verbonden verdedigingsmiddelen. De keuze van wapens evolueerde van handvuurwapens over explosieven en chemische en biologische agentia. Hoe immuun is onze maatschappij tegen deze terroristische dreiging? Wat is de waarschijnlijkheid van een nucleaire aanval door een transnationale groepering?
 
Door middel van onderzoek en discussies met betrekking tot deze niche en de verschillende benaderingen biedt het SCVD aan militaire en politieke beleidsmakers de nodige aanbevelingen en achtergrondinformatie om het beslissingsproces te ondersteunen. Op die manier draagt het SCVD bij tot een doordacht veiligheids- en defensiebeleid op nationaal, Europees en internationaal niveau, en levert het met zijn expertise een bijdrage tot de kennismaatschappij.