Visie

Om zich te ontwikkelen in de richting die de minister van Defensie in zijn politieke oriëntatienota heeft vermeld, gaat het KHID op een gestructureerde wijze tewerk door een visie, opdrachten en waarden te bepalen.
 
Op nationaal en internationaal niveau streeft het KHID ernaar om het Belgische Instituut te zijn dat befaamd is om zijn uitmuntendheid als denktank ten dienste van de veiligheids- en defensiegemeenschap.
 
Om deze visie te verwezenlijken moet het KHID eerst en vooral de aandacht vestigen op relevante thema’s, om vervolgens het begrip en de kennis ervan uit te diepen, en uiteindelijk de kennis die hieruit voortvloeit in de gehele veiligheids- en defensiegemeenschap te verspreiden door middel van een uitgesproken dynamische en interactieve aanpak. Bijgevolg zijn de opdrachten van het KHID de volgende:

 

Opdrachten

Aandacht vestigen:

 • Waakzaamheid ontwikkelen en aan de dag leggen om relevante thema’s te identificeren;
 • De vertegenwoordiging van Defensie in het domein van het wetenschappelijk onderzoek binnen nationale en internationale organisaties beheren.

Kennis uitdiepen:

 • Aan de Chef Defensie de strategie voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek voorstellen met inbegrip van het politiek-militaire domein door de inspanningen op de relevante thema’s te concentreren;
 • Onderzoek en studies uitvoeren in het domein van het veiligheids- en defensiebeleid in de breedste zin;
 • Het beheer verzekeren van het geheel van de programma’s van wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie.

Kennis verspreiden:

 • Permanente vorming organiseren door lezingen, conferenties, colloquia en publicaties over de geïdentificeerde relevante thema’s;
 • Bijdragen tot de vorming van kaderleden van hoog niveau door de creatie van een ontmoetingsruimte, die een concrete vorm aanneemt in een cyclus van seminaries die “Hoge Studies Veiligheid en Defensie” heet;
 • Gecoördineerde pr-acties organiseren waarmee de zichtbaarheid van Defensie verzekerd wordt ten overstaan van zowel de wetenschappelijke, industriële, politieke, economische en sociale wereld, als de veiligheids- en defensiewereld.

Waarden

Voor zijn activiteiten streeft het KHID een aantal waarden na die heel specifiek zijn en die zijn personeel in de dagelijkse praktijk probeert na te leven.

 • De personeelsleden van het KHID streven steeds ernaar om hun werk uit te voeren volgens de beste professionele technieken die binnen en buiten Defensie bestaan.
 • Het Instituut staat open voor de buitenwereld; de personeelsleden tonen de grootste openheid van geest.
 • De activiteiten van de personeelsleden van het Instituut hebben tot doel een meerwaarde voor Defensie en haar partners te creëren.
 • De personeelsleden van het Instituut zijn zich ervan bewust dat hun handelingen bijdragen tot de uitstraling van het Instituut en die van Defensie. Ze waken erover dat hun imago voorbeeldig is en besteden zorg aan hun contacten met de buitenwereld.
 • De personeelsleden van het KHID dragen bij tot een aangename werksfeer, spelen hun rol in de organisatie en werken samen met het oog op synergie.